Menu

logo

Behandelovereenkomst

Het volgende heb ik gelezen:

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor
is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt/cliënt en
hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Voor uitgebreidere informatie kunt u de
algemene voorwaarden doorlezen. (u per mail toegestuurd/ hangen op in de
wachtkamer/ staan op onze site).

- De therapeut houdt een patiënt/cliëntendossier bij. De patiënt/cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het
dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard. Volgens de WGBO loopt de bewaarplicht
gewoon door ook na overlijden van de therapeut.
Bij plotseling overlijden of langdurige ziekte van de therapeut zullen wij spoedig contact met u opnemen en met u
overleggen wat uw wensen zijn t.a.v. uw behandeling en dossier (bijv. overdragen, verwijzen, stoppen of de mogelijkheid om
uw dossier te laten vernietigen).
- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt/cliënt in alle fasen van de
behandeling. De patiënt/cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te
verstrekken.
- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de patiënt/cliënt verstrekkende gegevens, die in het dossier
worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de patiënt/cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen
bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
- De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt/cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
- De therapeut verplicht zich de patiënt/cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar
behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
- Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting
van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen
het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring
ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling
voortijding heeft beëindigd.
De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet
van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen
blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
- De patiënt/cliënt gaat akkoord met de tarieven voor consulten en interventies, welke zijn gebaseerd op de meest recente
tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.
- Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.
- De patiënt/cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van
de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor annulering van consulten gelden er annuleringsvoorwaarden die duidelijk
beschreven staan in de Algemene Voorwaarden.
- Voor klachten over de behandeling kan de patiënt/cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de RBCZ en VBAG en voor het
tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
- Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de
huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt/cliënt.

Plaats:

Datum:

Naam Patiënt/Cliënt:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Handtekening Patiënt/Cliënt:

Adres:
Oude Rijksweg Noord 18
6114 JD Susteren

Email: info@praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
website: www.praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
Tel.nr.: 046 - 426 5023
KvK.nr: 54986869

Klik hier voor een plattegrond of routebeschrijving
U kunt de praktijkassistente bereiken op maandag en donderdag tussen 13.30u en 17.00u.

Mocht u op een ander tijdstip bellen kan het zijn dat zij u niet persoonlijk te woord kan staan. Spreekt u dan alstublieft uw naam en telefoonnummer in, dan belt zij u graag zo spoedig mogelijk terug.

Log In or Register