Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1. De therapeut V.M.P.J. Dresschers van de Praktijk Energetische Geneeskunde & Hypnotherapie Veronique Dresschers.
2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk-Energetische-Geneeskunde & Hypnotherapie Veronique Dresschers.
3. Incidentele adviezen, diagnoses, behandelingen, losse verrichtingen, cursussen, trainingen, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de patiënt/cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse behandelingen/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandelingen/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden, weekenddagen niet meegeteld. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 48 uur vóór aanvang van een consult, weekenddagen niet meegeteld, is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur vóór aanvang van een consult, weekenddagen niet meegeteld, is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van een consult, weekenddagen niet meegeteld, is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur vóór aanvang van het consult, weekenddagen niet meegeteld, geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur vóór aanvang, weekenddagen niet meegeteld, 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur vóór aanvang van het consult, weekenddagen niet meegeteld, het volledige bedrag.
- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
- De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip, weekenddagen niet meegeteld, dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
1. De therapeut zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.
2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De therapeut zal volgens van te voren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.
4. Door ondertekening of akkoord van de Algemene Voorwaarden geeft u uw therapeut toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken volgens de Privacywet. De behandelovereenkomst wordt ter ondertekening aan u voorgelegd.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten c.q. losse verrichten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een nota te worden voldaan.
- Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut, volgens afspraak middels een declaratie/nota in rekening worden gebracht.
- Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
- Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt, vastgesteld overeenkomstig de geldende cq. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar-eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
6. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Maastricht bevoegd.
3. Voor klachten over de behandeling dient de patiënt/cliënt zich in eerste instantie rechtstreeks tot de behandelaar in de praktijk te wenden. In tweede instantie kan de patiënt/cliënt zich ook voor het klachtrecht wenden tot de stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) (www. tcz.nu).

Plaats Susteren, Ingeschreven bij de KvK te Roermond onder KvKnr.: 54986869.


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik en mijn praktijkassistente, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze accountants, een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het patiënten/cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• Uw naam, adres en woonplaats;
• De kosten van het consult;
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum;
• De datum van de behandeling;
• Een korte omschrijving van de behandeling: de zgn. prestatie code: “24005 Natuurgeneeskundig consult of behandeling”.

Minderjarigen:

Indien de patiënt/cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt/cliënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt/cliënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënt/cliëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouders zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Adres:
Oude Rijksweg Noord 18
6114 JD Susteren

Email: info@praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
website: www.praktijk-energetische-geneeskunde-hypnotherapie.net
Tel.nr.: 046 - 426 5023
KvK.nr: 54986869

Klik hier voor een plattegrond of routebeschrijving
U kunt de praktijkassistente bereiken op maandag en donderdag tussen 13.30u en 17.00u.

Mocht u op een ander tijdstip bellen kan het zijn dat zij u niet persoonlijk te woord kan staan. Spreekt u dan alstublieft uw naam en telefoonnummer in, dan belt zij u graag zo spoedig mogelijk terug.

Log In or Register